Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas správci osobních údajů, společnosti: FLEKC s.r.o., se sídlem Velké Přílepy, Dany Medřické 1001, PSČ 252 64 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 113667 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“) zpracovával tyto Vaše osobní údaje:
 • titul, jméno a příjmení subjektu
 • bydliště subjektu
 • rodné číslo či datum narození subjektu
 • e-mail subjektu
 • telefonní číslo subjektu
 • číslo bankovního účtu subjektu

 

 1. Vaše jméno, příjmení, titul, bydliště, rodné číslo, datum narození, e-mail, telefonní číslo a číslo bankovního účtu je nutné zpracovat za účelem činnosti Správce, čímž je poskytnutí služeb či plnění Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu poskytování požadovaných služeb, popř. po dobu účinnosti smlouvy mezi Vámi a Správcem.

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Společnosti:

         FLEKC s.r.o.

         Dany Medřické 1001

         252 64 Velké Přílepy

         +420 777 889 869

         info@frpneu.cz

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, a to za účelem poskytování řádné činnosti Správce. Vaším souhlasem berete na vědomí, že Správce je oprávněn osobní údaje za účelem své činnosti předat těmto zpracovatelům:
 1. Účetní Správce
 2. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací
 3. Případně další poskytovatelé a dodavatelé služeb, které však v současné době Správce nevyužívá

 

 1. Vezměte na vědomí, že podle nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat seznam subjektů, kteří mají přístup k Vaším osobním údajům,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Jaké subjekty mají přístup k Vaším údajům? Abychom zajistili řádný chod naší společnosti a mohli Vám poskytovat kvalitní služby, mají přístup k Vašim osobním údajům i další třetí subjekty. Jedná se zejména o poskytovatele služeb, zajistitele, advokátní kanceláře a další osoby, které poskytují služby pro naši společnost, a s nimiž máme samozřejmě za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřenou korektní smlouvu o zpracování osobních údajů.

 

 1. Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje? Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání smlouvy nebo po dobu nezbytně nutnou na základě tohoto souhlasu. Vaše osobní údaje uchováváme proto, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení Vaší smlouvy či závazků z ní vyplývajících či souvisejících nebo po odvolání souhlasu máme Vaše údaje uloženy po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech a dále dle obecných promlčecích dob.

 

 

Beru na vědomí výše uvedená poučení a informace a uděluji souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů.